په اشیانه کې د اراکوزیا له خوا د ماشوم د ورځې لمانځل ۱۳۹۰