اراکوزیا راډیو د خپلو اوریدونکو د رایو پر پنسټ د ۱۳۹۰ لمریز کال شخصیت وټاکه.د اراکوزیا راډیو د زرګونو رایو له مخې د پوهنې د خپراوي او پراختیا ملاتړ او د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د اراکوزیا راډیو د کال د شخصیت په توګه و ټاکل شو.